14. februar 2017

Isefjordskunstnerne

 

Generalforsamling 14. februar 2017 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i Paletten, Kulturkasernen, Kasernevej 43, Holbæk

 

Dagsorden

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har betalt kontingent og er til stede ved generalforsamlingen eller har indgivet en fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.

 

1.Valg af dirigent

 

2.Valg af referent

 

3.Aflæggelse af årsberetning ved formand Britta Ortiz samt afstemning af, om denne kan godkendes.

 

4.Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer Eigil Hansen. Drøftelse af kontingentets størrelse samt fastlæggelse af størrelsen af dette.

5.Indkomne forslag. Punktet udgår, da der ikke er indkommet nogen forslag.

6.Valg til bestyrelse og to suppleanter. På valg til bestyrelsen er Eigil Hansen og Søren Jensen. Eigil Hansen modtager genvalg, mens Søren Jensen ikke genopstiller.

7.Valg af revisor og en revisorsuppleant.

 

8.Eventuelt

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 14. februar 2017

Bestyrelsen indledte generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var 21 stemmeberettigede, inkl. seks fuldmagter.

Datoen for generalforsamlingen blev offentliggjort den 4. januar 2017 og dagsordenen blev udsendt den 3. februar 2017.

 

1.Valg af dirigent

Søren Jensen blev enstemmigt valgt til dirigent. Søren indledte generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig samt, at den var lovligt indkaldt.

 

2.Valg af referent

Britta Ortiz blev enstemmigt valgt til referent.

 

3.Aflæggelse af årsberetning ved formand Britta Ortiz samt afstemning af, om denne kan godkendes

Formanden aflagde beretning. Denne vedlægges. Der var enighed om, at det er utroligt så meget, der er nået i løbet af det sidste år, og at det er dejligt, at Isefjordskunstnerne er en sammenslut-ning, der hele tiden er i udvikling. Der var lidt debat om det at drive galleri, som der i begyndelse af året var lagt op til ville være en mulighed sammen med Holbæk Byforum. Drøftelserne mundede ud i, at der skal sættes nogle bestemte kriterier op for, hvis det på et andet tidspunkt bliver muligt at drive gallerivirksomhed, så vi er sikrer på, at der er tilstrækkeligt med medlemmer, der vil engagere sig aktivt i det, før vi siger ja.

 

Medlemmerne udtrykte stor tilfredshed med det år, der er gået, og glæder sig over de ting, der peger fremad. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

4.Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer Eigil Hansen. Drøftelse af kontingentets størrelse samt fastlæggelse af størrelsen af dette

Regnskabet for 2016 slutter af med et overskud, der hovedsagelig er betinget af donationen fra Bin2Bil i slutningen af året, hvorfor indtægterne også var højere end budgetteret. I løbet af året var der flere af aktiviteterne, der var billigere end budgettet, hvorimod der blev lidt flere udgifter på anskaffelse af udstillingsmaterialer på grund af indkøb af staffelier og gallerisnore og –kroge.

 

Der var opstillet selvstændigt projekt for samarbejde med Holbæk Byforum. Dette planlagte initiativ, som ikke blev til noget, har ikke belastet Isefjordskunstnernes regnskab.

 

Der var desuden opstillet regnskab for projekt ”Kulturmøde gennem kunst”. I løbet af 2016 fik Isefjordskunstnerne et tilskud til projektet på 12.500 kr. I efteråret blev der indkøbt for ekstra 1.001 kr., da tilskuddet fra § 18 midlerne først blev udbetalt 1. januar 2017.

Budgettet for 2017 blev fremlagt. Der er budgetteret med at regnskabet går i nul, og der er ikke planer om, at egenkapitalen skal stige udover det nuværende niveau, hvor der er en lille buffer til f.eks. uforudsete udgifter. Der er budgetteret med, at der skal anvendes flere midler til aktiviteter og markedsføring. Desuden er der afsat midler til indkøb af flere udstillingsmaterialer.

 

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen fremlagde et forslag om, at lade kontingentet stige med 600 kr. mod, at der vil være en rabat på kontingentet det følgende år på 150 kr. for medlemmer, der deltager i fællesudstillingen i sensommeren i Eksercérhallen. Baggrunden for forslaget var, at Bestyrelsen gerne vil gennemføre positive incitamenter for at udstille i regi af Isefjordskunstnerne. Forslaget fremkaldte en del debat, og blev afsluttet med en skriftlig afstemning. Søren Jensen og Bente Eiland var stemmetællere. Bestyrelsens forslag blev nedstemt med stemmerne 8 for og 11 imod. Det blev herefter vedtaget, at kontingentet uændret skal være 500 kr. i 2018.

 

5.Indkomne forslag. Punktet udgår, da der ikke er indkommet nogen forslag.

 

6.Valg til Bestyrelsen og to suppleanter. På valg til Bestyrelsen er Eigil Hansen og Søren Jensen

Søren Jensen havde allerede på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at genopstille. Eigil Hansen havde meddelt, at han modtog genvalg. Herudover havde Karen Sylvest og Michaël Gjerø meddelt, at de gerne ville stille op til valg til Bestyrelsen. Bestyrelsen havde allerede på deres sidste møde, at de ønskede skriftlig afstemning, hvis der blev kampvalg.

 

På generalforsamlingen fortalte de tre kandidater lidt om, hvad de står for. Efter dette gik man over til den skriftlige. Søren Jensen og Bente Eiland var stemmetællere. Efter afstemningen meddelte Søren, at Eigil Hansen og Karen Sylvest var valgt til Bestyrelsen. Der var herefter enighed om, at Michaël Gjerø var valgt til 1. suppleant. Søren Jensen meldte sig herefter til at stille op som 2. suppleant, hvorefter han enstemmigt blev valgt til dette.

 

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

Connie Skou blev genvalgt som revisor og Annette Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

 

8.Eventuelt

Der blev ikke fremsat noget under eventuelt. Formanden takkede herefter af og takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

 

FORMANDENS BERETNING 2017

 

Isefjordskunstnerne - det er fantastisk og mærkeligt at tænke på, at det kun er 2½ år siden, Isefjords-kunstnerne blev stiftet. Nogle gange er det også godt at stoppe op og se, hvad der egentlig står i ved-tægterne. I §2 står der bl.a. følgende:

”Sammenslutningens formål er at skabe et fællesskab omkring kunsten. Isefjordskunstnerne skal til gavn for dens medlemmer skabe fokus på kunsten via bl.a. dygtiggørelse, ekskursioner og udstillinger. Isefjordskunstnerne er samlingssted for seriøse udøvere inden for maling, keramik, skrotkunst, glaskunst, tekstilkunst og vævere m. fl.. Sammenslutningen huser både professionelle og dygtige autodidakte kunstnere. ”

 

Det er vigtigt at huske på, at sammenslutningen er for alle kunstarter – også selv om der er flest, der maler.

Har vi så i det forgangne år levet op til formålet?

Ja, vil jeg sige, og det vil jeg gerne begrunde og skitsere hvorfor i det følgende.

 

Udstillinger

14 medlemmer udstillede i ”Kunstdage i Pinsen”, mens 13 medlemmer deltog i fællesudstillingen ”Kul-turmøde gennem Kunst” i august. To flotte udstillinger med flere besøgende end i 2015.

Pinsen 2016 var desværre præget af meget koldt vejr, og det var en kold tjans at holde vagt. Pinsens kulde viste os samtidig, at udstillinger i Eksercérhallen skal holdes, mens der endnu er varme i luften. Det var der i august. Vi havde ønsket hallen i september, men havde fået et nej. Vi vil dog i 2017 igen forsøge at få rykket udstillingen til september, da der er medlemmer, der endnu holder ferie i august eller prioriterer at udstille i andet regi.

 

Vi lærer hele tiden, og derfor blev året 2016 også et år, hvor nye idéer blev skabt – idéer som skal prø-ves af i 2017. Det handler om at gøre det så attraktivt at udstille hos Isefjordskunstnerne, at det næsten er umuligt at lade være med at deltage.

 

Fællesudstillingerne i Eksercérhallen er dog ikke de eneste fællesudstillinger i årets løb. I oktober må-ned udstillede 18 medlemmer af Isefjordskunstnerne på Holbæk Bibliotek. Plakaten, som vi havde udarbejdet til fællesudstillingerne i Eksercérhallen, dannede her grobund for et nyt koncept, nemlig præsentation af et værk af hver af de deltagende kunstnere på den plakat og den pjece, som blev udar-bejdet til udstillingen. Et koncept som har betydet, at vi har lagt grafisk udtryk i graven og erstattet det af et koncept, hvor medlemmernes diversitet afspejler sig, så alle medlemmer kan se sig selv i den må-de, Isefjordskunstnerne bliver præsenteret.

 

Igennem året har vi desuden haft en fortløbende udstilling hos Bin2Bil, hvor billederne bliver udskiftet hver tredje måned. År 2016 blev også året, hvor vi genforhandlede aftalen med Bin2Bil – en aftale der sikrer, at de også lever op til deres del af aftalen med mere fokus på, at Bin2Bil skal markedsføre ud-stillingen i deres lokaler. Samtidig er der nu indført et forsøg med udstilling af mindre skulpturer, og frem for alt har de ved at give Isefjordskunstnerne et sponsorat hvert år vist, at de er meget glade for samarbejdet.

I løbet af året er det udstillingssteder, der er blevet nedlagt, men også nye der er kommet til. Vi har lært at være mere selektive i, hvor vi udstiller. Billeder skal komme til deres ret de steder, hvor vi udstiller. Det er et stort arbejde at sætte udstillinger op og ned, og derfor har vi også lært, at det er nødvendigt at være kritiske i forhold til udstillingssteder, hvis medlemmerne skal finde det attraktivt at bruge tid på at udstille.

 

I begyndelse af året var vi optimistiske, da Holbæk Erhvervsforum havde udtrykt, at de gerne ville stille ledige butikslokaler til rådighed for udstillingerne. Der var udarbejdet en meget favorabel kon-trakt, og en konkret butik var i kikkerten. Desværre blev det ikke til noget, da lejeren fik udlejet sin butik. Holbæk Erhvervsforum havde lovet, at de ville gå i forhandling med andre butiksejere om at låne lokaler til Isefjordskunstnerne. Desværre er de aldrig vent tilbage til trods for flere rykkere for svar. Set i bagklogskabens tegn er det måske meget godt, da årets erfaringer har vist, at medlemmerne nok ikke har tid og overskud til at binde sig til et permanent udstillingssted.

 

”Kulturmøde gennem Kunst”

2016 bød på et helt nyt initiativ, nemlig projekt ”Kulturmøde gennem Kunst”, som Isefjordskunstnerne har fået projektmidler til at gennemføre. Isefjordskunstnerne har indgået et samarbejde med AOF Sprogcenter Nordvest om et kulturmøde med de unge kursister på Sprogcentret. Det er et projekt, der har været givtigt og lærerigt for både dem og os, og det er samtidig et projekt, der har givet genklang. Det har betydet, at Isefjordskunstnerne har fået en del presseomtale. Samtidig har det betydet utrolig stor velvilje fra kommunens side, hvilket har betydet, at projektmidlerne er blevet suppleret med §18 midler, der skal anvendes her i 2017.

 

Projektet har åbnet døre og betydet en helt anden indstilling til Isefjordskunstnerne end tidligere. Det har dog også betydet nogle utroligt hyggelige stunder i Paletten for de medlemmer, der har deltaget, men i høj grad også for de unge mennesker, som har deltaget i projektet, og det har været spændende at følge deres kunstneriske udvikling.

 

Kreativ weekend blev forvandlet til kunstweekend

Kært barn har mange navne. Bestyrelsen besluttede, at ændre navn på de weekender, vi har i Paletten i løbet af året for at signalere, at det drejer sig om kunst i disse weekender. Vi har i løbet af året haft tre kunstweekender.

 

Året begyndte med en kunstweekend i februar, hvor Jesper Froda underviste i personlighedsmaleri. Den blev fulgt op af en weekend i april, hvor der ikke var underviser på. Temaet var derimod croquis-maleri. Medlemmerne prøvede her at male modellen på store ark papir, som Isefjordskusnterne havde indkøbt. Den sidste kunstweekend lå i oktober. Her underviste Solveig Kristensen i maling af opstillin-ger med glas og metal.

 

Det har været tre vidt forskellige kunstweekender. Betegnende for dem alle er, at medlemmernes del-tagelse især ligger på dage, hvor der er undervisning eller på anden måde sker noget særligt.

Det er inspirerende weekender, hvor der bliver arbejdet intensivt, men også weekender hvor med-lemmerne lærer hinanden bedre at kende samtidig med, at de har mulighed for at modtage konstruktiv kritik af deres værker. Bestyrelsen har derfor også vedtaget, at 2017 bliver året, hvor der bliver en kunstweekend mere, så der bliver to kunstweekender henholdsvis forår og efterår.

 

Udflugter

Det har tidligere været lidt svært at motivere medlemmerne til at deltage i fælles udstillingsbesøg. Den udvikling blev vendt ved besøget på Arken i september, hvor medlemmerne så udstillingerne med henholdsvis Martin Bigum og Gerda Wegener. 17 medlemmer deltog, og det var en fantastisk oplevelse, som blev afsluttet med fælles frokost i Kabyssen, som ligger tæt på Arken. Medlemmerne kan også allerede glæde sig til 2017, hvor Bestyrelsen har besluttet, at der skal være en udflugt til Arkens udstil-ling med Michael Kvium. Datoen er endnu ikke fastlagt, men det vil foregå i september.

 

Medlemsmøder

Der er her to medlemsmøder, der skal fremhæves, da der var noget særligt på programmet. Året bød på et meget spændende besøg hos Sonja K. Oldin, hvor vi besøgte hendes værksted og galleri. Det var et inspirerende besøg, hvor vi så, hvordan hun fremstiller papirkunst helt fra bunden samtidig med, at vi så en mængde af hendes kunstværker.

 

I årets løb fik vi også besøg af kunstneren Alice Faber, der fortalte om tegning som kunstart samt om alle de ting, hun er engageret i i kunstverdenen. Hun er bl.a. formand for Malergårdens Venner, og vi blev inviteret til at kunne henlægge nogle aktiviteter til Malergården, hvilket er under overvejelse.

 

Øvrige aktiviteter

I årets løb er der også arbejdet med at skabe kontakter, der peger fremad mod nye udviklingsmulighe-der, som skal udmøntes i fremtiden. Hvor det vil føre hen, vides endnu ikke præcist. Èn ting er dog helt sikker. Isefjordskunsterne er kommet for at blive, og vi vil fortsat være en sammenslutning, der er i bevægelse, nyskabende og reflekterende.

 

Trine Mielche

Annette Nielsen, fællesudstillingen "Kulturmøde gennem kunst aug. 2017

Projekt"Kulturmøde gennem kunst"

Udatilling hos Bin2Bil

Fællesudstillingen "Kulturmøde gennem kunst"

Kunstweekend med Jesper Froda om personlighedsmaleri.

Copyright © All Rights Reserved