9. februar 2016

Isefjordskunstnerne

 

Generalforsamling 9. februar 2016 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i Paletten, Kulturkasernen, Kasernevej 43, Holbæk

Dagsorden

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har betalt kontingent og er til stede ved generalforsamlingen eller har indgivet en fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.

 

1.Valg af dirigent

 

2.Valg af referent

 

3.Aflæggelse af årsberetning ved formand Britta Ortiz samt afstemning af, om denne kan godkendes.

 

4.Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer Eigil Hansen. Drøftelse af kontingentets størrelse samt fastlæggelse af størrelsen af dette.

5.Indkomne forslag. Punktet udgår, da der ikke er indkommet nogen forslag.

6.Valg til bestyrelse og to suppleanter. På valg til bestyrelsen er Sophie Echeverria, Jonna Brandstrup og Britta Ortiz.

7.Valg af revisor og en revisorsuppleant.

 

8.Eventuelt

 

 

Referat fra generalforsamlingen 9. februar 2016

Bestyrelsen indledte generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var 15 stemmeberettigede, inkl. to fuldmagter.

 

Datoen for generalforsamlingen blev offentliggjort på medlemsmødet den 9. januar 2016, hvilket fremgår tydeligt af referatet, der er udsendt til alle medlemmer, så selv om mailen, der kun omhandlede datoen for generalforsamlingen, blev udsendt to dage for sent, vedtog generalforsamlingen enstemmigt, at varslingen via medlemsmødet og referatet fra dette var gyldig, og dermed kunne generalforsamlingen vedtage, at varslingen om generalforsamlingen var sket rettidigt. Herefter kunne generalforsamlingen gå over til at følge dagsordenen.

 

1.Valg af dirigent

Søren Jensen blev enstemmigt valgt til dirigent.

 

2.Valg af referent

Britta Ortiz blev enstemmigt valgt til referent.

 

3.Aflæggelse af årsberetning ved formand Britta Ortiz samt afstemning af, om denne kan godkendes

Formanden aflagde beretning. Denne vedlægges. Der var enighed om, at det er utroligt så meget, der er nået i løbet af det sidste år. Medlemmerne udtrykte stor tilfredshed med dette, og der er meget at bygge videre på. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

4.Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer Eigil Hansen. Drøftelse af kontingentets størrelse samt fastlæggelse af størrelsen af dette

Regnskabet for 2015 slutter af med et lille overskud. Der var oprindeligt budgetteret med et lille underskud. Differencen skyldes især, at der er brugt mindre i administration end planlagt. Desuden er udstillingsmaterialerne blevet en lille smule billigere end budgetteret. Desuden er antallet af medlemmer større end budgetteret med, ligesom dette gælder for indtægter for udstillingsgebyrer.

 

Budgettet for 2016 blev fremlagt. Der budgetteret med et lille overskud. Desuden blev der fremlagt et foreløbigt budget for aftalen med Holbæk Byforum, der vil få sit eget budget og skal hvile i sig selv, da det bliver en tilvalgsordning for de medlemmer, der ønsker at deltage.

 

Der har igennem året været udtrykt ønske om, at medlemstallet skal begrænses til omkring 35. Samtidig kan det ikke forventes, at vi også fremover kan forhandle os til en favorabel pris i forbin-delse med aftale om underviser på kreative weekender m.m. Bestyrelsen foreslog derfor, at kon-tingentet for 2017 sættes op. På generalforsamlingen var der enighed om medlemskontingentet sættes op. Man blev enig om at sætte kontingentet op til 500 kr. pr. år fra 2017, selv om der også var medlemmer, der gav udtryk for, at de gerne ser, at kontingentet fremover skal være endnu højere.

 

5.Indkomne forslag. Punktet udgår, da der ikke er indkommet nogen forslag.

 

6.Valg til Bestyrelsen og to suppleanter. På valg til Bestyrelsen er Sophie Echeverria, Jonna Brandstrup og Britta Ortiz

Sophie Echeverria og Britta Ortiz genopstillede. Derimod havde Jonna Brandstrup før generalfor-samlingen meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Lisbeth Olsson havde på en mail til formanden meddelt, at hun gerne ville stille op til valg til Bestyrelsen. Lisbeth deltog ikke på mødet i generalforsamlingen. Heidi Andersen meddelte på mødet, at hun gerne ville stille op til valg til Bestyrelsen. Der var flere fra den siddende Bestyrelsen, der gav udtryk for, at afstemningen skulle være skriftlig. Der blev valgt to stemmeoptællere. Ved den skriftlige afstemning skulle medlemmerne angive navnet på de tre, de ønsker valgt ind i Bestyrelsen. Stemmerne fordelte sig på følgende måde:

Britta Ortiz15 stemmer

Sophie Echeverria12 stemmer

Lisbeth Olsson5 stemmer

Heidi Andersen13 stemmer

 

Det kunne herefter konstateres, at Britta Ortiz, Sophie Echeverria og Heidi Andersen sammen med Eigil Hansen og Søren Jensen udgør den fremtidige Bestyrelse.

 

Som 1. suppleant blev valgt Lisbeth Olsson og som 2. suppleant blev valgt Annette Nielsen.

 

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

Connie Skou blev genvalgt som revisor og Bente Eiland blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

8.Eventuelt

Der blev ikke fremsat noget under eventuelt. Formanden takkede herefter af og takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

 

Efterskrift

Efter generalforsamlingen holdt den nye Bestyrelsen et lille møde og konstituerede sig på følgende måde:

Britta Ortiz blev genvalgt til formand, Sophie Echeverria blev genvalgt til næstformand og Eigil Hansen fortsætter som kasserer, mens Heidi Andersen og Søren Jensen er ”almindelige” medlemmer af Bestyrelsen.

 

Formandens beretning 2016

 

Isefjordskunstnerne har nu eksisteret i godt 1½ år, og det er nu tid til at se tilbage på, hvad der er sket i 2016. Vi er stadig en ung sammenslutning og stadig ved at finde vores egne ben – vores egen identitet. Som tiden går udkrystalliser sig dog et mere og mere tydeliget billede af, hvem vi er, og hvad vi vil kendetegnes ved. Vi har i den forbindelse besluttet:

-At vi ikke har nogen intentioner om at blive mange. Vi skal max være ca. 35 medlemmer

-At vi kun optager medlemmer, der er fagligt og/eller kunstneriske dygtige

-At nærvær, engagement og fælles aktiviteter er noget, som vi vægter højt

-At Isefjordskunstnerne skal være en sammenslutning, hvor vi på tværs af alder, køn, baggrund m.m. skal føle sig godt tilpas.

 

Vi har nået en del igennem året. Vi er nu 29 medlemmer og har derfor også fået flere nye medlemmer i løbet af året. Dygtige kunstnere på hver deres felt, som bestyrelsen har vurderet, at de har kvalificeret sig til at være medlem af Isefjordskunstnerne. Vi kunne have været en del flere, hvis alle, der havde søgt om medlemskab, var blevet optaget. Vi sætter imidlertid krav til ansøgernes kunnen, og derfor har vi også måttet skuffe flere. Det er Bestyrelsen, der bestemmer, om ansøgere kan tilbydes medlemskab eller ej. For at lette Bestyrelsens arbejde, men også for at det er en bredere kreds end blot Bestyrelsen, der vurderer ansøgerne, har Bestyrelsen nedsat et Bedømmelsesudvalg bestående af otte medlemmer, hvoraf tre får til opgave at udtale sig hver gang, der er ansøgere om optagelse af medlemskab. De skal komme med en skriftlig begrundelse til, hvorfor de mener, at en ansøger er berettiget til at blive optaget eller ej.

 

Vi har i løbet af det sidste år afholdt tre velbesøgte kreative weekender. Alle gange har der været underviser på den ene af dagene. Ved første kreative weekend, sammenslutningens første, var det Erik Schwarzbart, der underviste. Han underviste ikke i noget specielt emne, men udover individuel rådgivning, gennemgik han billeder, som deltagerne havde medbragt. Et meget givende arrangement, hvor medlemmerne også kom på banen i forhold til at vurdere hinandens kunstværker.

 

I fodsporet på Erik Schwarzbart fulgte en kreativ weekend med fokus på portrætter. Underviser var Mette Lorentzen. Et inspirerende kursus der sidenhen også har inspireret flere til at følge Mettes kurser.

 

Den sidste kreative weekend er netop overstået, da den udspillede sig i den netop overståede weekend. Igen en hyggelig og givende weekend. Her var temaet ”det personlige maleri”, og underviser var Jesper Froda. Et inspirerende kursus hvor deltager fik feedback både individuelt og fælles samtidig med, at delta-gerne kunne blive bevidste om, hvorfor de maler. Temaet var nemlig også – kunst eller dekoration.

 

Der har herudover været afholdt et kursus i hjemmesider, hvor medlemmerne fik demonstreret og afprøvet at lave egen hjemmeside.

 

Året har også budt på aktiviteter på medlemsmøderne. Siden sidste generalforsamling har vi valgt nyt grafisk udtryk. Der var overvældende interesse for at deltage i konkurrencen, så stor at Bestyrelsen er nødt til at udarbejde retningslinjer før næste gang, vi skal vælge grafisk udtryk. Det grafiske udtryk for 2016 kan allerede ses på hjemmesiden, Facebook og pryder nu også det nye fotohæfte, som netop er kommet fra trykken.

 

Tidligt på året gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Den skulle anvendes til at finde ud af, hvad medlemmerne gerne vil have, at Isefjordskunstnerne skal byde på af aktiviteter og var således også ment som både inspiration fremadrettet samt for at vide, om Bestyrelsen var på rette spor.

 

Et medlemsmøde var henlagt til et besøg hos DoArt. En ung kunstner, Nikolaj Therkildsen, som startede som graffiti kunstner, som nu tager rundt i hele landet og udfører udsmykningsopgaver for både private, men især virksomheder. Nikolaj er et bevis på, at det er muligt at leve af sin kunst.

 

Året har også budt på besøg af maleren Poul Erik Bermann, der demonstrerede encaustic/voksmaleriet, hvor medlemmerne også blev kastet ud i at prøve det selv. Det var desværre en aften, hvor det var uvejr, hvilket betød, at der ikke var så mange, der deltog. Det betød dog blot, at der var endnu mere plads til, at de, der deltog, kunne prøve mediet af. Flere blev også inspireret til at gå videre med voksmaleriet på egen hånd.

 

Et af medlemmerne har demonstreret, hvordan man laver monotypier.

 

Flere medlemsmøder er gået med praktiske spørgsmål vedrørende udstillingsaktiviteter, både lokalt hos virksomheder, hvor den enkelte kunstner udstiller i en virksomhed og især fællesudstillingerne.

 

Isefjordskunstnerne har fire og snart fem faste udstillingssteder for individuelle kunstnere. I starten var interessen for disse udstillingssteder stor, fordi det er en måde at vise sin kunst frem på. Medlemmerne har imidlertid også givet udtryk for, at der ikke er noget ønske om at få en mængde nye udstillingssteder, hvilket bl.a. er affødt af de andre udstillingsmuligheder, der er og fremover vil blive i Isefjordskunstnerne.

 

Isefjordskunstnerne deltog i Kunstdage i Pinsen. Vi var henvist til at udstille i Søjlesalen. Det gik rigtig fint. Folk fandt frem til os, selv om vi var helt nye på banen. Der var otte personer, der udstillede, og derfor var pladsen tilstrækkelig. Heldigvis kunne vi udskifte Søjlesalen med Eksercérhallen, da fællesudstilling i august løb af stablen. Der var her 15 udstillere plus en gæsteudstiller, der udstillede. Det blev en rigtig flot udstilling, der løb over en weekend. De besøgende fandt frem til os. Hvis det er muligt, har vi besluttet, at vi vil udvide perioden, hvor udstillingen løber, til at udgøre en uge med weekend på hver side.

 

Endelig har vi afholdt fællesudstilling på Holbæk Bibliotek og hos Bin2Bil, hvor vi har indgået en aftale om løbende fællesudstillinger. Under udstillingen på Holbæk Bibliotek kom Tv Vestsjælland og gennemførte et interview med formanden om sammenslutningen. Udsendelse ligger på youtube.

 

Ferniseringen hos Bin2Bil blev markeret ved, at den var en del af et fællesarrangement med dækfirmaet Continental. Et flot arrangement, hvor gæsterne kunne gå rundt i hele huset og se Isefjordskunstnernes værker og siden kunne høre et indlæg fra Continental samt et foredrag med roeren Mette Block.

 

Isefjordskunstnerne har modtaget 12.500 kr. til at gennemføre integrationsprojektet ”Kulturmøde gennem kunst”. Det er et projekt, som vi skal tage fat på i 2016 og skal fortsætte med i 2017, hvor projektet skal afsluttes. Et projekt der peger fremad.

 

Vi har måttet kæmpe for at få tider på Kulturkasernen, og det har betydet, at vi ikke har fået alt, hvad vi kunne ønske os. Samtidig er det kedeligt at se, at de tider, vi har om dagen om tirsdagen, ikke bliver an-vendt, selv om spørgeskemaundersøgelsen viste, at det var noget af det, medlemmerne eftersøgte. Bestyrelsen håber, at der kan komme gang i at anvende tiderne, når der kommer gang i integrationsprojektet.

 

Som noget helt nye og endnu en ting, der peger fremad, er, at Isefjordskunstnerne er ved at indgå en rammeaftale med Holbæk Byforum angående lån af tomme butikslokaler til udstillingsvirksomhed for de medlemmer, der ønsker at deltage i denne aktivitet. Det er noget af det, som der vil blive anvendt en del tid på i starten af året. Det bliver en ny spændende æra for Isefjordskunstnerne. Vi er ved at markere os på landkortet. Kunstavisen har fået øje på vores hjemmeside og har ud fra den kontaktet Jonas Brocklehurst. Det er både en stor sejr for ham, men også for sammenslutningen. Vi er nye på banen. Vi arbejder på at blive nogen, der bliver taget alvorligt. Vi vil kendes på kvalitet og dygtige kunstnere, og vi er godt på vej.

 

Som noget helt nyt vedtaget på bestyrelsesmødet i januar 2016 har bestyrelsen besluttet at indkøbe 20 stk. udstillingsstaffelier, som Isefjordskunstnerne har fået et rigtig godt tilbud på. Der er indkøbt 15 stk. til hovedforeningen og 5 stk. til gallerivirksomheden, som skal iværksættes i samarbejde med Holbæk Byforum. Herudover er der blevet bestilt fem stk. plakater, hvor hver kunstner har fået et kunstværk med, som er sammensat som en mosaik. Plakaten skal anvendes til udstillinger, og der er plads til at skrive åbningstider på. Der er her indkøbt tre stk. til hovedforeningen og to stk. til gallerivirksomheden.

 

Fællesudstilling Holbæk Bibliotek september 2015

Kunstdage i Pinsen 2015

Besøg hos DoArt

Medlemsmøde om encaustic og besøg af Poul Erik Bermann

Forberedelse af fællesudstillingen hos Bin2Bil okt. 2015

Fællesudstillingen august 2015

Ferniseringen hos Bin2Bil

Ferniseringen hos Bin2Bil okt. 2015

Copyright © All Rights Reserved