3. februar 2015

Isefjordskunstnerne

 

Lisbeth Olsson

Dagsorden til generalforsamling den 3. februar 2015 kl. 19.30

 

Mødet afholdes i Paletten, Kulturkasernen, Kasernevej 43, Holbæk

 

Der er ikke fremsendt andre punkter til dagsordenen fra medlemmer. Dagsordenen er derfor som følger ifølge vedtægterne:

 

1.Valg af dirigent.

 

2.Valg af referent

 

3.Årsberetning samt godkendelse heraf

 

4.Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

 

5.Indkomne forslag – dette punkt springes over, da der ikke er fremsendt nogen forslag.

 

6.Valg til bestyrelse og valg af to suppleanter. Der skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen, så bestyrelsen kan komme op på fem medlemmer, som vedtægterne foreskriver, den skal være efter første ordinære generalforsamling. Du bedes derfor overveje, om du ikke har lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at Eigil stiller op til nyvalg, for at forhindre, at Isefjordskunstnerne ikke kan leve op til vedtægterne, da kasserer og formand ikke må være på valg samtidig. Eigil modtager gerne nyvalg.

 

7.Valg af revisor og en revisorsuppleant

 

8.Eventuelt

 

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at hvis det ikke lykkes at besætte alle poster, vil manglende valg betyde indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, så foreningen kan leve op til vedtægterne. Alle bør derfor overveje, om de ikke har lyst til at stille op til valg til de forskellige poster.

Husk at betale kontingent før generalforsamlingen, da det kun er medlemmer, der har betalt kontingent, der er stemmeberettigede. Husk endvidere, at hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, så har du mulighed for at deltage ved fuldmagt.

 

Referat fra generalforsamlingen den 3. februar 2015

Generalforsamlingen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslut-ningsdygtig i henhold til vedtægterne, da ni medlemmer var mødt frem, og tre medlemmer var repræsenteret via fuldmagt.

 

1.Som dirigent blev valgt Eckhardt Klattkowsky.

 

2.Som referent blev valgt Britta Ortiz.

 

3.Formanden fremlagde årsberetningen. Denne vedlægges referatet.

 

4.Punkt nr. fem udgik, da der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

5.Regnskabet for 2014 blev gennemgået af kasserer Eigil Hansen. Regnskabet viser et pænt overskud, og det blev godkendt af generalforsamlingen. Herefter gik Eigil over til at fremlægge næste års budget, hvor der er regnet med et uændret medlemskontingent på 400 kr. pr år. Budgettet blev godkendt og herved blev medlemskontingentet på 400 kr. samtidig vedtaget. Regnskab og budget udsendes sammen med referatet til medlemmerne.

 

6. For at forhindre, at formand og kasserer kommer på valg samtidig ved næste generalforsamling, stillede Eigil op til valg og blev genvalgt. Herudover blev Eckhard Klattkowsky og Søren Jensen valgt ind i bestyrelsen. Som suppleanter blev valgt Jonna Brandstrup og Lisbeth Olsson.

 

7.Connie Skou blev valgt som revisor. Der var ikke nogen af de fremmødte, der stillede op til posten som revisorsuppleant. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal kontakte Bente Eiland for at høre, om hun vil fortsætte som revisorsuppleant.

 

8.Under eventuelt blev følgende ting drøftet:

 

a.Brug af lokalerne i Kulturkasernen: De fremmødte ønskede, at bestyrelsen iværksætter en undersøgelse af behovet for tider i Kulturkasernen, hvornår de skal ligge og hvilke aktiviteter medlemmerne ønsker at der skal være i regi af Isefjordskunstnerne.

 

b.De fremmødte medlemmer var enige om, at der er nået meget på de få måneder, Isefjordskunstnerne har eksisteret.

 

c.Der blev taget godt imod det nye præsentationshæfte, som netop er kommet retur fra trykkeriet. En del af de fremmødte medlemmer købte et eksemplar for 25 kr.

 

d.Birgit Skovgaard Larsen tilbød på sidste medlemsmøde, at hun godt vil demonstrere voks-maling for medlemmerne. Hun foreslog imidlertid, at hun i stedet vil tage kontakt til Poul Erik Bermann for at høre, om han vil demonstrere det for Isefjordskunstnerne i stedet for, da det er ham, hun har lært teknikken af. Medlemmerne fandt, at det var en god idé. Der var desuden enighed om, at sådanne arrangementer ikke skal ligge i forbindelse med et almindeligt medlemsmøde, da der skal være god tid til at prøve tingene af.

 

e.Bestyrelsen fortalte, at de første indledende drøftelser i forhold til ophængningsmuligheder af malerier i forbindelse med udstillinger var startet. Input til bestyrelsen er meget velkomne. Det ser ikke umiddelbart ud til, at der er opbevaringsmuligheder på Kulturkasernen. Materialerne vil kunne opbevares hos Britta Ortiz, hvis der er medlemmer, der har mulighed for at transportere materialerne på en trailer. Der var flere af de tilstedeværende medlemmer, der tilkendegav, at de har mulighed for at transportere materialerne.

 

Formanden takkede for god ro og orden.

 

FORMANDENS BERETNING 2014

 

Isefjordskunstnerne er endnu en meget ung kunstnersammenslutning. Vi blev formeldt dannet ved den stiftende generalforsamling den 28. august 2015 af 11 medlemmer. Siden er Isefjordskunstnerne vokset, så den nu består af 21 medlemmer.

 

Start af en ny forening betyder, at der er en masse formelle forhold, der skal være på plads – og det har taget tid.

 

De oprindelige vedtægter kunne ikke godkendes af Holbæk Kommune, og derfor blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 4. november 2014. Herefter blev vedtægterne godkendt af Hol-bæk Kommune, hvorefter vi kunne ansøge om lokaler i Kulturkasernen. I første omgang forlød det, at vi ikke kunne være sikre på at kunne få lokaler i Kulturkasernen, men lige pludseligt kunne det alligevel lade sig gøre. Vi fik de lokaler, som vi havde ansøgt om, dvs. mandag og tirsdag aften i Paletten og hver anden tirsdag i Krukken. Desværre er der ikke ret mange, der benytter sig af muligheden for at være kreative sammen.

 

En af opgaverne for en nystartet forening er at gøre sig synlige. Derfor fik Isefjordskunstnerne også ret hurtigt en hjemmeside, som efterhånden er blevet rimeligt udbygget. Efterfølgende har Isefjords-kunstnerne fået eget logo samt senest et grafisk udtryk via indlevering af bidrag fra medlemmer og afstemning herom. Desuden har Isefjordskunstnerne en kort præsentationspjece og nu også et mere udbygget præsentationshæfte, som netop er kommet fra trykkeriet.

 

Som et led i markedsføringen har Isefjordskunstnerne deltaget i Kræmmermarked i Hagested den 9. november 2014. Her havde Isefjordskunstnerne en stand, hvor fire medlemmer repræsenterede Ise-fjordskunstnerne og flere medlemmer kom forbi standen for at støtte foreningen. Isefjordskunstnerne blev taget godt imod på kræmmermarkedet, og et konkret resultatet af deltagelsen var et nyt medlem, nemlig Heidi Andersen samt et nyt udstillingssted, nemlig Stenhus Kostskole.

 

Stenhus Kostskole er dog ikke det eneste sted, Isefjordskunstnerne har. Foreningen har fire andre ud-stillingssteder, og vi kunne have mange flere, hvis medlemmerne kunne magte at udstille flere steder. Lige for øjeblikket er det dog tilsyneladende ikke muligt, men der er potentielt mange muligheder.

Der har været mange drøftelser i Isefjordskunstnerne. En af drøftelserne har gået på, om Isefjords-kunstnerne skulle finde et sted, hvor medlemmerne permanent kunne udstille. Der har været enkelte følere ude, men efter drøftelser på medlemsmøder er emnet foreløbigt skrinlagt.

 

Isefjordskunstnerne mangler stadig at gennemføre sin første samlede udstilling. Det er dog besluttet, at Isefjordskunstnerne skal tilmeldes Kunst i Pinsen, og der er reserveret lokale i Kulturkasernen, så det er muligt.

 

1. december 2014 var medlemmerne for første gang på en udflugt, nemlig til udstillingen ”Humor-isme” i Galleri Knud Grothe i Charlottenlund. En spændende udstilling krydret med en hyggelig frokost i fællesskab.

 

På et medlemsmøde besøgte Isefjordskunstnerne Gade Design, hvor vi blev præsenteret for Maria Ol-svig Gades keramik og hørte om, hvordan hun har fået sin virksomhed op at køre, bl.a. om markedsfø-ring af hendes keramik, og hvordan hun markedsfører sine produkter og hvilke netværk, hun benytter sig af. Desuden fortalte hun om de spændende planer, som hun og hendes kæreste har i forhold til Holbæk Oplevelsespark.

 

Som der står i sammenslutningens vedtægter, er foreningens formål at skabe et fællesskab omkring kunsten. Isefjordskunstnerne skal til gavn for dens medlemmer skabe fokus på kunsten bl.a. via dyg-tiggørelse, ekskursioner og udstillinger. Vi er godt på vej, men der er mange ting, der endnu forestår, og det varer nok også et stykke tid, før Isefjordskunstnerne har en fast identitet, og før vi finder ud af, hvordan vi bruger hinanden bedst muligt. Der er planlagt flere forskellige ting inden for de næste må-neder – alt sammen ting, der hører ind under sammenslutningens formål. Det er samtidig aktiviteter, der er med til at skabe Isefjordskunstnernes identitet.

 

Connie Skou

Copyright © All Rights Reserved